تبلیغات
روانپزشکی - سبک دلبستگی و روابط عاطفی
یكی از ویژگی های اساسی انسان توانایی برقراری روابط بین فردی و حفظ آن است. روابطی كه برای هریك از ما جهت حفظ بقاء، تولید مثل ، عشق، كسب و كار و مانند آن كامال ضروری است. در واقع نحوة ارتباط یا دلبستگی انسان ها با والدین یا افراد مهم زندگی، نقش تعیین كننده ای در روابط صمیمانه و عاطفی آن ها در سال های بعد زندگیشان دارد.مفهوم دلبستگی و تعلق را نخستین بار جان بالبی مطرح كرد. از نظر او دلبستگی ارتباط بین دو نفر است نه صفتی كه مادر به كودك اعطا كرده باشد.او دلبستگی را چنین تعریف كرده است " ارتباط روانی پایدار بین دو انسان".به نظر وی پیوندهای اولیه بین كودك و پرستارش، تاثیر فوق العاده ای دارد و در طول زندگی ادامه می یابد و دلبستگی باعث نزدیك نگاه داشتن فرزند به مادر میشود و بدین ترتیب، احتمال بقای كودك را افزایش می دهد.محور اصلی نظریة دلبستگی این است كه مادرانی كه در دسترس فرزندان بوده و نیاز های كودكانشان را برآورده می كنند، نوعی احساس امنیت را در او به وجود می آورند. كودك با اطمینان از این كه مادر یا پرستارش مراقب اوست، به كشف دنیای اطراف می پردازد.دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی كه با افراد خاص در زندگی خود برقرار می كنیم، به گونه ای كه تعامل با آنان به احساس نشاط و شعف میانجامد و هنگام استرس از این كه آن ها را در كنار خود داریماحساس آرامش می كنیم. دلبستگی رابطة هیجانی خاص و مستلزم تبادل لذت، مراقبت و آسایش است.

ویژگی های دلبستگی
به عقیده بالبی دلبستگی چهار ویژگی مختلف دارد:
1. پناهگاه امن: بازگشت نزد فردی که به آن دلبستگی داریم به هنگام
مواجه شدن با خطر یا تهدید.
2. پایگاه مطمئن: فردی که كودك به او دلبستگی دارد، پایگاهی مطمئن و
قابل اتکا برای اوست تا به کشف محیط و جهان پیرامونش بپردازد.
3. حفظ نزدیكی: نزدیک بودن به کسانی که به آنها دلبستگی داریم سبب
احساس امنیت می شود.
4. اندوه جدایی: اضطراب ناشی از عدم حضور فردی که به آن دلبستگی
وجود دارد.

 ابعاد دلبستگی در روابط بزرگسالان:
1-دلبستگی ایمن:
در دسترس بودن و پاسخگویی عاطفی، بلوك های سازنده روابط ایمن هستند. افراد دارای این سبك برایشان آسان است كه با دیگران رابطه نزدیك برقرار كنند و از این كه به دیگران تكیه كنند و نیز اجازه دهند كه دیگران به آنها تكیه كنند، احساس راحتی می كنند. این افراد از این كه دیگران آنها را ترك كنند و یا خیلی به آنها نزدیك شوند احساس نگرانی می كنند. مطالعات نشان می دهد كه دلبستگی ایمن در سال های اولیه باالترین ارتباط با اعتماد به نفس قوی، استقلال، خودمختاری، اعتماد، صمیمت و عواطف، انعطاف پذیری، خودنظمی، روابط پایدار، اخالقیات و مهارتهای انطباق اجتماعی، عقاید مثبت، دلسوزی و همدلی و موفقیت تحصیلی دارد.

ویژگی های دلبستگی ایمن دركودكان در بزرگسالان:
- توانایی جدا شدن از والدین
- پایدار بودن روابط و داشتن اعتماد به
دیگران
- كسب آرامش از والدین
به هنگام ترس
- عزت نفس قوی
- احساس خرسندی به
هنگام بازگشت والدین
- سهولت در به اشتراك گذاشتن احساسات
با دوستان
- ترجیح والدین بر
بیگانگان
- جستجوی حمایت اجتماعی

دلبستگی دوسوگرا یامضطرب :
افرادی كه دلبستگی دوسوگرا دارند، از عشق و عالقه دیگران به خود مطمئن نیستند و تردید دارند كه ارزش عشق ورزیدن و یا این كه، دیگران از آن ها حمایت كننده را داشته باشند. این وضع كه همراه با تردید و هراس است به گوش به زنگی و بد گمانی، در پی اطمینان بخشی مجدد بودن، اعتراضات خشم آور و حسادت منجر می شود. برای مثال آنها اغلب نگرانند کهً همسرشان واقعا آنها را دوست نداشته باشد یا نخواهد كه در آینده با آنها زندگی كند. مطالعات نشان میدهد كه دلبستگی دو سوگرا موجب پیامدهایی از قبیل پرخاشگری، تكانشی بودن، اختالل رفتاری، فقدان ارتباط، تصویر منفی از خود، رفتار و نگرش ضد اجتماعی می شود.

ویژگی های دلبستگی دوسوگرادر كودكان در برزگسالان:
 -نگران غریبه ها بودن (بی میلی نسبت به نزدیكی با دیگران
- اندوهگین شدن به هنگام ترك والدین
- نگرانی از ای ً ن كه طرف مقابل واقعا آن ها را دوست نداشته باشد
- نرسیدن به آرامش حتی با بازگشت والدین
-  پریشانی وآشفتگی به هنگام خاتمه یافتن یك رابطه

دلبستگی اجتنابی:
افراد دارای این نوع دلبستگی به سختی می توانند با دیگران روابط صمیمی و نزدیك برقرار كنند. این افراد به شدت به خودشان متكی اند و اگر كسی بخواهد به آنها خیلی نزدیك شود، برآشفته می شوند و احساس می كنند كه دیگران اغلب می خواهند بیشتر از حدی كه آنها احساس راحتی می كنند با آنها صمیمی باشند، حتی هنگامی كه این چنین حمایت هایی برای بقا و بالندگی آنها ضروری باشد.

ویژگی های دلبستگی اجتنابی در كودكان در بزرگسالان:
-  احتمال دوری گزیدن از والدین 
-  مشكل در برقراری روابط صمیمانه و نزدیك
- عدم تمایل به ارتباط با والدین و كسب آرامش از آنها
- كم علاقگی به روابط اجتماعی و عاطفی
-  تفاوت نداشتن والدین با غربیه ها از نظر آنان
-  ناتوانی یا عدم تمایل در همدلی با دیگران

دلبستگی در طول زندگی:
مفهوم دلبستگی بر این نكته تاكید دارد كه كسب دلبستگی فرد اگرچه درسالهای اولیه زندگی شكل میگیرد، در تمام طول عمر تداوم می‌یابد و
ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله روابط صمیمانه، عشق، ازدواج و رابطة زناشویی وی را تحت تاثیر قرار میدهد. دلبستگی از آغاز كودكی وجود دارد و چون در جوامع امروزی عمدتا مادر وظیفة مواظبت از كودك را بر عهده دارد، از وی شروع میشود و به تدریج متنوع میگردد و به چهرههای معین گسترش می‌یابد. بالبی معتقد است كه در دورة تكامل، انسان همواره در معرض خطرهای گوناگون مانند سرما، گرسنگی، غرق شدن، شكار شدن و سایر حوادث بوده است. جهان كنونی نیز عالوه بر خطرات قدیمی مانند آب، آتش و گاهی حیوانات خطرناك، شامل خطرات جدی مانند برق، خودرو و امثال آن است؛ در مقابل این خطرها گرایش غریزی به حفظ تماس و نزدیكی با چهره های دلبستگی، شانس فرد برای زنده ماندن و تولید مثل را افزایش میدهد. پژوهشهایی كه در این زمینه صورت گرفته است، نشان میدهد الگوهای
شكل گرفته در دوران كودكی، تأثیر مهمی بر روابط بعدی میگذارد. باورهای بزرگسالان دربارة روابط، بسته به سبك دلبستگی آنان، متفاوت است. بدین معنی كه بزرگسالانی كه دلبستگی ایمن داشتند متمایل به این عقیده بودند كه عشق، عاطفه ای پایدار و با دوام است. اما كسانی كه دلبستگی دوسوگرا داشتند بارها به دام عشق گرفتار شده بودند و كسانی كه دلبستگی اجتنابی داشتند، عشق را موقت و نایاب وصف میكردند. درست است كه نمیتوان سبك دلبستگی كودك را با نوع دلبستگی بزرگسال یكی دانست، اما پژوهش ً ها حاكی از آن است كه سبك های دلبستگی اولیه، احتماال رفتارهای دوران بزرگسالی را پیش بینی می كند. ولی پژوهش های دیگری نشان داده است كه الگوهای دلبستگی ممكن است در طی زمان تغییر كنند. در نتیجه پیش از آنكه به مشكالت ارتباطی خود با والدینتان انتقاد كنید به خاطر  داشته باشیدكه نوع دلبستگی شكل گرفته در دوران كودكی لزوما با آن چه در بزرگسالی دیده می شود یكسان نیست. زمان زیادی بین دوران كودكی و بزرگسالی سپری شده و تجربیات به دست آمده در این فاصلة زمانی نیز نقش عمدهای در نوع دلبستگی دوران بزرگساالن دارند. در واقع دلبستگی فرایندی فعال و پویاست و آدمی بر اثر ارتقای سطوح شناخت به تواناییهای جدیدی مجهزتر می گردد.
تاریخ : یکشنبه 21 دی 1393 | 05:08 ب.ظ | نویسنده : دکتر گلشنی | نظرات
.: Weblog Themes By omid abbasi 09360075509 :.